Product :
Project :

กระจกโลว์-อี, สต๊อปเรย์

View Detail
กระจกโลว-อี,  สต๊อปเรย์ สมาร์ท
ประหยัดพลังงาน ค่าการเปล่งรังสีความร้อนต่ำ
        กระจกสต๊อปเรย์ สมาร์ท เป็นกระจกสะท้อนแสงคุณภาพเยี่ยม ผลิตด้วยกระบวนการเคลือบชั้นโลหะด้วยระบบ sputtering single low-e ที่ทันสมัยล่าสุด ยอมให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาสู่อาคาร ในขณะที่ความร้อนผ่านเข้ามาได้น้อย ทำให้สามารถช่วยลดความร้อน และช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงาน กระจกสต๊อปเรย์ สมาร์ท มีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติ (VT) และค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ (SHGC) หลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้

กระจกโลว-อี,  สต๊อปเรย์ วิชั่น
ให้แสงธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน ค่าการเปล่งรังสีความร้อนต่ำ
        กระจกสต๊อปเรย์ วิชั่น เเป็นกระจกสะท้อนแสงคุณภาพเยี่ยม ผลิตด้วยกระบวนการเคลือบชั้นโลหะด้วยระบบ sputtering double low-e ที่ทันสมัยล่าสุด ยอมให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาสู่อาคาร ในขณะที่ความร้อนผ่านเข้ามาได้น้อย ทำให้สามารถช่วยลดความร้อน และช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานกระจกสต๊อปเรย์ วิชั่น มีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติ (VT) และค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ (SHGC) หลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้

กระจกโลว-อี,  สต๊อปเรย์ เอซ
ประหยัดพลังงาน ค่าการเปล่งรังสีความร้อนต่ำ
        กระจกสต๊อปเรย์ เอซ เป็นกระจกสะท้อนแสงคุณภาพเยี่ยม ผลิตด้วยกระบวนการเคลือบชั้นโลหะด้วยระบบ sputtering double low-e ที่ทันสมัยล่าสุด ยอมให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาสู่อาคาร ในขณะที่ความร้อนผ่านเข้ามาได้น้อย ทำให้สามารถช่วยลดความร้อน และช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานกระจกสต๊อปเรย์ เอช มีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติ (VT) และค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ (SHGC) หลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้

กระจกโลว-อี,  สต๊อปเรย์ แอลวี บลูเกรย์
ประหยัดพลังงาน ค่าการเปล่งรังสีความร้อนต่ำ
        กระจกสต๊อปเรย์ แอลวี บลูเกรย์ เป็นกระจกสะท้อนแสงคุณภาพเยี่ยม ผลิตด้วยกระบวนการเคลือบชั้นโลหะด้วยระบบ sputtering double low-e ที่ทันสมัยล่าสุด ยอมให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาสู่อาคาร ในขณะที่ความร้อนผ่านเข้ามาได้น้อย ทำให้สามารถช่วยลดความร้อน และช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานกระจกสต๊อปเรย์ แอลวี บลูเกรย์ มีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติ (VT) และค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์ (SHGC) หลายระดับตามความต้องการของผู้ใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.agc-flatglass.co.th
Download File