Product :
Project :

กระจกโล-อี, พลานิเบล จี

View Detail

ให้แสงธรรมชาติ ค่าสะท้อนแสงและค่าการเปล่งรังสีความร้อนต่ำ

        กระจกพลานิเบล จี เป็นกระจกที่ผ่านการเคลือบชั้นโลหะโดยระบบ Pyrolytic (ฮาร์ดโค้ต)  ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนที่มาจากดวงอาทิตย์และเป็นเสมือนฉนวนกันความร้อน นอกจากนี้ยังให้ค่าการสะท้อนและค่าการเปล่งรังสีความร้อนต่ำ


ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.agc-flatglass.co.th
Download File