Product :
Project :

กระจกลดเงาสะท้อน, กระจกเคลียร์ไซ้ท์

View Detail
ลดแสงสะท้อน ให้ภาพการมองผ่านที่ชัดเจน
        กระจกเคลียร์ไซ้ท์ เป็นกระจกโฟลตใสที่ผ่านการเคลือบสารกันแสงสะท้อน ทำให้มีคุณสมบัติในการช่วยลดแสงสะท้อน โดยมีค่าสะท้อนแสงต่ำเพียง 0.8%  จึงให้ภาพการมองผ่านที่ชัดเจน และสบายตายิ่งขึ้น สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติ  กระจกเคลียร์ไซ้ท์สามารถเคลือบสารกันแสงสะท้อนได้ทั้งด้านเดียวและสองด้าน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้


ข้อมูลเพิ่มเติม: www.agc-flatglass.co.th