นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “AGC”) ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นด้านล่างนี้เพื่อที่จะดูแลข้อมูลดังกล่าวนั้นอย่างสุดกำลัง เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจใน AGC และปฏิบัติตามความคาดหวังของสังคม
 
I. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล AGC
AGC ตระหนักถึงหัวใจสำคัญของการคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอในการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ทั้งของลูกค้า, คู่ค้าทางธุรกิจ, และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) การตระหนักถึงความรับผิดชอบทางสังคม AGC ได้กำหนดตามนโยบายพื้นฐานเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า“นโยบาย”) เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล:
 
1. เมื่อ AGC เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ AGC จะกำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความเป็นธรรมและวิถีทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
2. AGC จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งเราได้ระบุไว้เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล หาก AGC มีความประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น AGC จะต้องได้รับการยินยอมจากแต่ละบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “เจ้าของข้อมูล”) ยกเว้นได้รับอนุญาตโดยกฏหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 
3. เมื่อมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล AGC จะมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน AGC และจะพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย การสูญหาย การปลอมแปลง หรือ การรั่วไหล
 
4. นอกจากการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือ การอนุญาตโดยกฏหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง AGC จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม นอกเหนือจากนั้นเมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามตามที่ได้ให้อำนาจหรือความยินยอมข้างต้น AGC จะทำข้อตกลงกับบุคคลที่สามหรือหามาตรการซึ่งผูกพันทางกฏหมายที่จะให้บุคคลที่สามนั้นรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่นหรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ 
 
5. AGC พร้อมเสมอที่จะตอบสนองการร้องขอให้เปิดเผย, แก้ไข, เพิ่ม และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์
 
6. AGC จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะทำการปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป
 
 
 
 
 
7. AGC จะแจ้งนโยบายนี้แก่กรรมการ, เจ้าหน้าที่ และ พนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานชั่วคราว) อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หมายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจในความสำคัญของนโยบาย และ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้
 
II. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
AGC จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์, บริการ และ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ AGC และ/หรือบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัทในเครือ”) และเพื่อตอบสนองต่อการร้องขอโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (หากวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกแสดงโดยแต่ละหมวดหมู่บริการ AGC ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น) หาก AGC ต้องการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือที่กำหนดไว้ข้างต้น AGC จะเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการใช้งานเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ
 
III. กระบวนการสำหรับการร้องขอให้เปิดเผย, แก้ไข, และ/หรือ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคล
จากนี้คือโครงร่างของกระบวนการการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่ AGC ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ กรุณาติดต่อแผนกที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้
 
*กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทถ้าท่านไม่ทราบว่าแผนกไหนที่ควรจะดำเนินการต่อคำร้องของท่าน
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
โทร. (02) 815-5000          
 
 (1) การยื่นคำร้อง
 หากท่านต้องการขอให้เปิดเผย, แก้ไข และ/หรือ ลบ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อแผนกที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้
AGC จะส่งแบบคำร้องให้ท่าน กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และส่งกลับมาทางไปรษณีย์ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะรับคำร้องที่ดำเนินการขอโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่การร้องขอดำเนินการโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
 
(2) เอกสารที่จะต้องแนบเมื่อยื่นคำร้อง
เพื่อยืนยันว่าการยื่นคำร้องแต่ละเรื่องเป็นความจริง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรุณายื่นสำเนาใบขับขี่หรือทะเบียนบ้านมาพร้อมกับแบบฟอร์มด้วย
 
 
(3) กระบวนการของ AGC ในการตอบคำร้องขอของท่าน
หลังจากได้รับคำร้องจากท่าน AGC จะยืนยันเนื้อหาในคำร้องนั้น และหลังจากนั้นเราจะส่งคำตอบกลับถึงท่านเจ้าของข้อมูลโดยตรงทางไปรษณีย์ กรุณาเข้าใจว่าในกรณีที่  AGC ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ยื่นคำร้อง เราอาจจะปฏิเสธที่จะตอบคำร้องนั้น ยิ่งกว่านั้น เราร้องขอความเข้าใจจากท่านว่าในขณะที่ AGC ดำเนินการที่จะตอบสนองคำร้องของท่านนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนั้น
 
IV. การยื่นคำร้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลขอท่าน
สำหรับการร้องขออื่นๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อแผนกที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้
 
* กรุณาติดต่อจากหน้านี้ถ้าท่านไม่ทราบว่าแผนกไหนที่ควรจะดำเนินการต่อคำร้องของท่าน

V. การใช้คุ๊กกี้
ในบางบริการบริษัทจะใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์จุดประสงค์เพื่อที่จะเก็บวิเคราะห์เชิงสถิติการเข้าถึงเว็บไซต์และงานอย่างอื่นเพื่อที่จะพัฒนาการบริการให้แก่ท่าน การใช้คุ๊กกี้จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวและไม่ล่วงล้ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของแต่ละท่านสู่สาธารณะเพื่อเป็นช่องทางที่จะสามารถใช้เพื่อแยกแยะความเป็นตัวตนของบุคคลได้
 
* คุ๊กกี้: เทคโนโลยีที่อนุญาตเว็บไซต์ให้ติดตามการร้องขอย้อนหลังจากคอมพิวเตอร์ที่ให้ไว้กับมัน                                                                                                                                             
 
VI. บันทึกการเข้าถึงข้อมูล
บนเว็บไซต์ บริษัทบันทึกในแบบฟอร์มของบันทึกการเข้าถึง ข้อมูลเบื้องต้นบนของคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลที่ถูกบันทึกในบันทึกการเข้าถึง ประกอบไปด้วย ที่อยู่ไอพี, เว็บ เบราว์เซอร์, ชนิดของระบบปฏิบัติการ, วันและเวลาของการเข้าถึง และอื่นๆ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ถูกใช้เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ท่านยังสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีทางที่บันทึกการเข้าถึงจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน
 
VII. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ AGC
ในบางกรณี เว็บไซต์ของบริษัทอาจจะรวมลิ้งค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆนอกเหนือจากของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัทที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในเครือ