"Condolence to H.M. the King" from AGC group

28 Oct 2559
สารแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

ธ สถิต ณ แดนสรวง          ล้านดวงใจกำสรวลหวนไห้
ธ คือพ่อหลวงของปวงไทย ขอเทิดไท้ภูมิพลมหาราชา

กระผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยในครั้งนี้

28 ตุลาคม 2559
นายทาคุยะ ชิมามูระ
ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ
กลุ่มบริษทเอจีซี