วิสัยทัศน์ บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)          
 

วิสัยทัศน์               

 - เติบโตอย่างยั่งยืนในอีก 50 ปีข้างหน้า     
 - เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันทุกรูปแบบ
    เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถืออันดับ 1 ในภูมิภาค                 

สโลแกน                
        
- มุ่งเน้นเป้าหมาย ด้วยแผนงานที่มั่นใจว่าจะทำให้
           สำเร็จ                               
         - โดยไม่ยอมแพ้ด้วยความคิดเชิงบวก  

 

วิสัยทัศน์ กลุ่มบริษัทเอจีซี                    
 เราจะยึดมั่นในสิ่งต่อไปนี้อยู่เสมอ                      
“Look Beyond”… มองให้ไกล มองไปข้างหน้า
“Look Beyond”… มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าขอบเขตงานของตน
“Look Beyond”… ไม่พอใจอยู่แค่ปัจจุบัน และแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ  


พันธะกิจ                    

AGC เป็นส่วนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา
ผลิตภัณฑ์และวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของ AGC ทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกดีขึ้นในทุก ๆ วัน


ทัศนคติ ค่านิยม                    

นวัตกรรมและความเป็นเลิศในการปฎิบัติงาน                  

 • แสวงหานวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยการคิดให้ยาวไกลกว่าแนวคิดดั้งเดิม และคิดนอกกรอบ
 • สร้างคุณค่าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตอย่างต่อเนื่องโดยการคิดจากมุมมองของลูกค้า และประเมินการเปลี่ยนแปลงในสังคมและตลาดอย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ปรับปรุงการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดในทุก ๆ กิจกรรม และจะมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสูงที่สุด                          

ความหลากหลาย                

 • เคารพในความสามารถที่แตกต่างและลักษณะของแต่ละบุคคล และการบริหารงานทั่วโลกของเราจะไม่แบ่งแยกสัญชาติ เพศ และภูมิหลัง
 • เคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และสัญชาติ
 • เคารพมุมมองและความเห็นที่แตกต่างตลอดเวลา                          

สิ่งแวดล้อม                           

 • ในฐานะประชากรโลกที่ดี จะทุ่มเทสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 • มุ่งมั่นเพื่อปรับปรุงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน                         

คุณธรรม               

 • สร้างความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายตามมาตรฐานด้านจริยธรรมขั้นสูงสุด
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจัดหาให้อย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและไว้วางใจ                          

จิตวิญญาณ                         

“เผชิญปัญหา ด้วยความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ”                         
                               
นโยบายบริหาร กลุ่มบริษัทเอจีซี